Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔
The Court of Appeal Region 4

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานimage

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้เว้นแต่มีข้อจำกัดในการอุทธรณ์
ตามบทบัญญัติกฎหมายหรือกำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นที่สุด รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาและมีคำสั่งอื่น ๆ เช่น มีคำสั่งเกี่ยวกับขอให้ปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา และการขอทุเลา
การบังคับคดีในคดีแพ่ง เป็นต้น การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีลักษณะเป็นการตรวจสอบ
หรือทบทวนคำพิพากษาคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ประกอบด้วยผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ช่วย
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นคว้าปัญหาข้อกฎหมาย ตลอดจนช่วยและแก้ไขร่างคำพิพากษา

 

เขตอำนาจศาล

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีศาลในเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดี จำนวน 18 ศาล รวม 1๒ จังหวัด ได้แก่

                   1. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

                   2. ศาลจังหวัดขอนแก่น

                   3. ศาลแขวงขอนแก่น

                   4. ศาลจังหวัดนครพนม

                   5. ศาลจังหวัดบึงกาฬ

                   6. ศาลจังหวัดพล

                   7. ศาลจังหวัดมหาสารคาม

                   8. ศาลจังหวัดมุกดาหาร

                   9. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

                   10. ศาลจังหวัดเลย

                   11. ศาลจังหวัดสกลนคร

                   12. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

                   13. ศาลจังหวัดหนองคาย

                   14. ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

                   15. ศาลจังหวัดอุดรธานี

                   16. ศาลแขวงอุดรธานี

                   17. ศาลจังหวัดชุมแพ

                   18. ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย