Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔
The Court of Appeal Region 4

image

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔

วิสัยทัศน์และพันธกิจimage

วิสัยทัศน์

"ศาลยุติธรรมยึดมั่นหลักนิติธรรม ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน"

พันธกิจ

  1. อำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

  2. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  3. พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดสังคมสันติสุขและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

  4. เสริมสร้างความเข็มแข็งความเชื่อมั่นศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในนานาอารยประเทศ